Rating
  Namn Чемпионат АЛНХ Весна-Лето 2018 #1 Чемпионат АЛНХ Весна-Лето 2018 #2 Чемпионат АЛНХ Весна-Лето 2018 #3 Чемпионат АЛНХ Весна-Лето 2018 #4 Summa Ranking
1 Dmitriy Lyapin 25 18 35 35 113 113
2 Alexey Skrobanskiy 18 35 25 18 96 96
3 Aleksey Bobushkin 14 25 14 25 78 78
4 Andrey Lebedev 35 14 18 67 67
5 Kononov Viktor 12 12 24 24
6 Alisa Novikova 14 14 14
7 Slava Mitkin 12 12 12
8 Andrey Shastin 12 12 12

Deltävlingar i rankingen
  Turneringar som ingår i denna ranking
1 Чемпионат АЛНХ Весна-Лето 2018 #1 / Sutplacering
2 Чемпионат АЛНХ Весна-Лето 2018 #2 / Sutplacering
3 Чемпионат АЛНХ Весна-Лето 2018 #3 / Sutplacering
4 Чемпионат АЛНХ Весна-Лето 2018 #4 / Sutplacering