Rating
  Namn Чемпионат Архангельской области. 2017 год #1 Чемпионат Архангельской области. 2017 год #2 Чемпионат Архангельской области. 2017 год #3 Чемпионат Архангельской области. 2017 год #4 Чемпионат Архангельской области. 2017 год #5 Чемпионат Архангельской области. 2017 год #6 Чемпионат Архангельской области. 2017 год #7 Summa Ranking
1 Vladimir Potapov 65 65 55 45 65 33 65 393 393
2 Denis Guselnikov 55 65 65 55 65 55 360 360
3 Alexey Skrobanskiy 55 45 55 33 55 33 276 276
4 Dmitriy Lyapin 30 32 33 33 40 45 32 245 245
5 Andrey Lebedev 40 32 40 45 40 40 237 237
6 potapov alexandr 45 33 40 30 32 45 225 225
7 Alisa Novikova 26 30 26 31 31 30 174 174
8 Dmitry Antipin 33 31 31 30 31 156 156
9 Slava Mitkin 21 20 25 26 30 26 148 148
10 Alexey Yushin 31 30 21 32 32 146 146
11 Vitaliy Chernyshev 25 45 26 21 117 117
12 Denis Stolypin 40 25 65 65
13 Алексей Бобушкин 26 31 57 57
14 Vlad Repin 21 25 46 46
15 Daniil Volyhin 20 25 45 45
16 Michail Korznikov 32 32 32
17 Dmitry Kratirov 20 20 20
18 Андрей Корзников 19 19 19

Deltävlingar i rankingen
  Turneringar som ingår i denna ranking
1 Чемпионат Архангельской области. 2017 год #1 / Sutplacering
2 Чемпионат Архангельской области. 2017 год #2 / Sutplacering
3 Чемпионат Архангельской области. 2017 год #3 / Sutplacering
4 Чемпионат Архангельской области. 2017 год #4 / Sutplacering
5 Чемпионат Архангельской области. 2017 год #5 / Sutplacering
6 Чемпионат Архангельской области. 2017 год #6 / Sutplacering
7 Чемпионат Архангельской области. 2017 год #7 / Sutplacering