XVII Чемпионат Москвы. Этап 1. - Круговой турнир - Detailed tables

  Name 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 G W D L Gd Points Place
1 Alexey Titov  
7 : 2
4 : 2
0 : 2
5 : 1
4 : 2
4 : 4
0 : 1
6 : 2
0 : 2
2 : 2
5 : 0
3 : 4
5 : 3
5 : 2
4 : 2
2 : 1
5 : 1
4 : 1
3 : 3
7 : 1
3 : 1
2 : 2
6 : 1
4 : 3
5 : 0
7 : 4
6 : 1
6 : 1
3 : 0
3 : 1
30 22 4 4 120 - 52 = 68 48 1
2 Vladimir Goncharov
2 : 7
2 : 4
 
2 : 1
3 : 6
3 : 2
9 : 5
2 : 1
2 : 1
6 : 2
5 : 0
5 : 2
4 : 1
2 : 3
6 : 1
5 : 1
2 : 3
3 : 4
7 : 1
6 : 0
6 : 1
3 : 2
6 : 3
5 : 0
6 : 1
5 : 0
5 : 3
8 : 0
7 : 0
5 : 0
8 : 0
30 24 0 6 140 - 55 = 85 48 2
3 Alexander Galkin
2 : 0
1 : 5
1 : 2
6 : 3
 
3 : 2
0 : 2
4 : 1
3 : 1
1 : 2
3 : 2
3 : 5
3 : 0
2 : 3
3 : 0
5 : 2
2 : 2
6 : 1
5 : 1
2 : 1
2 : 1
5 : 0
6 : 0
4 : 1
4 : 1
4 : 1
6 : 1
7 : 5
6 : 1
4 : 0
4 : 1
30 23 1 6 107 - 47 = 60 47 3
4 Yuriy Prostakov
2 : 4
4 : 4
2 : 3
5 : 9
2 : 3
2 : 0
 
3 : 1
3 : 4
4 : 1
3 : 2
2 : 1
2 : 1
6 : 3
6 : 3
6 : 1
6 : 2
2 : 4
5 : 3
3 : 3
2 : 1
3 : 1
2 : 5
6 : 0
4 : 2
5 : 3
4 : 0
3 : 0
3 : 0
3 : 1
3 : 1
30 21 2 7 106 - 66 = 40 44 4
5 Anton Runenkov
1 : 0
2 : 6
1 : 2
1 : 2
1 : 4
1 : 3
1 : 3
4 : 3
 
4 : 4
4 : 2
2 : 1
2 : 2
3 : 0
4 : 2
1 : 4
6 : 2
2 : 2
3 : 1
4 : 3
2 : 3
5 : 3
8 : 3
5 : 2
7 : 1
4 : 2
2 : 2
7 : 1
5 : 2
7 : 0
2 : 0
30 18 4 8 101 - 65 = 36 40 5
6 Egor Stepanov
2 : 0
2 : 2
2 : 6
0 : 5
2 : 1
2 : 3
1 : 4
2 : 3
4 : 4
2 : 4
 
3 : 2
2 : 2
6 : 0
3 : 3
9 : 2
4 : 2
4 : 1
4 : 1
3 : 3
2 : 1
8 : 1
8 : 2
1 : 1
2 : 3
5 : 0
6 : 3
5 : 1
5 : 2
3 : 0
5 : 1
30 17 6 7 107 - 63 = 44 40 6
7 Alexey Baranov
0 : 5
4 : 3
2 : 5
1 : 4
5 : 3
0 : 3
1 : 2
1 : 2
1 : 2
2 : 2
2 : 3
2 : 2
 
4 : 3
4 : 2
2 : 1
3 : 4
3 : 4
3 : 0
2 : 1
2 : 1
7 : 2
4 : 1
0 : 0
3 : 1
3 : 1
7 : 1
8 : 1
5 : 2
5 : 2
5 : 0
30 17 3 10 91 - 63 = 28 37 7
8 Andrey Ponomarev
3 : 5
2 : 5
3 : 2
1 : 6
3 : 2
0 : 3
3 : 6
3 : 6
0 : 3
2 : 4
0 : 6
3 : 3
3 : 4
2 : 4
 
2 : 2
2 : 2
5 : 1
0 : 3
3 : 2
3 : 3
2 : 0
5 : 0
7 : 0
5 : 2
6 : 1
3 : 2
6 : 0
9 : 1
5 : 0
7 : 0
30 14 4 12 98 - 78 = 20 32 8
9 Evgenii Solovev
2 : 4
1 : 2
1 : 5
3 : 2
2 : 5
2 : 2
1 : 6
2 : 6
4 : 1
2 : 6
2 : 9
2 : 4
1 : 2
4 : 3
2 : 2
2 : 2
 
2 : 4
4 : 0
1 : 1
0 : 0
3 : 1
0 : 8
3 : 1
4 : 2
3 : 3
3 : 2
8 : 1
7 : 1
6 : 0
6 : 1
30 12 6 12 83 - 86 = -3 30 9
10 Alexey Krinov
1 : 5
1 : 4
4 : 3
1 : 7
1 : 6
1 : 5
4 : 2
3 : 5
2 : 2
1 : 3
1 : 4
1 : 4
4 : 3
0 : 3
1 : 5
3 : 0
4 : 2
0 : 4
 
0 : 3
0 : 5
3 : 0
5 : 4
3 : 3
4 : 3
3 : 2
4 : 2
4 : 0
5 : 2
5 : 1
7 : 1
30 14 2 14 76 - 93 = -17 30 10
11 Vyacheslav Kelin
3 : 3
1 : 7
0 : 6
1 : 6
1 : 2
1 : 2
3 : 3
1 : 2
3 : 4
3 : 2
3 : 3
1 : 2
1 : 2
1 : 2
2 : 3
3 : 3
1 : 1
0 : 0
3 : 0
5 : 0
 
4 : 4
1 : 2
6 : 0
3 : 2
5 : 2
3 : 1
6 : 1
4 : 1
8 : 1
5 : 2
30 11 7 12 82 - 69 = 13 29 11
12 Vladimir Orlov
1 : 3
2 : 2
2 : 3
3 : 6
0 : 5
0 : 6
1 : 3
5 : 2
3 : 5
3 : 8
1 : 8
2 : 8
2 : 7
1 : 4
0 : 2
0 : 5
1 : 3
8 : 0
0 : 3
4 : 5
4 : 4
2 : 1
 
4 : 1
1 : 2
2 : 2
8 : 3
7 : 3
2 : 0
2 : 0
3 : 1
30 9 3 18 74 - 105 = -31 21 12
13 Yuriy Popov
1 : 6
3 : 4
0 : 5
1 : 6
1 : 4
1 : 4
0 : 6
2 : 4
2 : 5
1 : 7
1 : 1
3 : 2
0 : 0
1 : 3
0 : 7
2 : 5
1 : 3
2 : 4
3 : 3
3 : 4
0 : 6
2 : 3
1 : 4
2 : 1
 
0 : 5
1 : 1
3 : 3
2 : 1
4 : 3
3 : 2
30 5 5 20 46 - 112 = -66 15 13
14 Sergey Pugachev
0 : 5
4 : 7
0 : 5
3 : 5
1 : 4
1 : 6
3 : 5
0 : 4
2 : 4
2 : 2
0 : 5
3 : 6
1 : 3
1 : 7
1 : 6
2 : 3
3 : 3
2 : 3
2 : 3
2 : 4
2 : 5
1 : 3
2 : 2
3 : 8
5 : 0
1 : 1
 
4 : 0
5 : 2
4 : 1
4 : 0
30 5 4 21 64 - 112 = -48 14 14
15 Aleksandr Dvinyaninov
1 : 6
1 : 6
0 : 8
0 : 7
5 : 7
1 : 6
0 : 3
0 : 3
1 : 7
2 : 5
1 : 5
2 : 5
1 : 8
2 : 5
0 : 6
1 : 9
1 : 8
1 : 7
0 : 4
2 : 5
1 : 6
1 : 4
3 : 7
0 : 2
3 : 3
1 : 2
0 : 4
2 : 5
 
4 : 1
6 : 1
30 2 1 27 43 - 155 = -112 5 15
16 Andrey Kurinov
0 : 3
1 : 3
0 : 5
0 : 8
0 : 4
1 : 4
1 : 3
1 : 3
0 : 7
0 : 2
0 : 3
1 : 5
2 : 5
0 : 5
0 : 5
0 : 7
0 : 6
1 : 6
1 : 5
1 : 7
1 : 8
2 : 5
0 : 2
1 : 3
3 : 4
2 : 3
1 : 4
0 : 4
1 : 4
1 : 6
  30 0 0 30 22 - 139 = -117 0 16