Чемпионат АЛНХ Весна-Лето 2018

Rating
  Name Чемпионат АЛНХ Весна-Лето 2018 #1 Чемпионат АЛНХ Весна-Лето 2018 #2 Чемпионат АЛНХ Весна-Лето 2018 #3 Чемпионат АЛНХ Весна-Лето 2018 #4 Чемпионат АЛНХ Весна-Лето 2018 #5 Sum Rating
1 Dmitriy Lyapin 25 18 35 35 35 148 130
2 Alexey Skrobanskiy 18 35 25 18 96 96
3 Andrey Lebedev 35 14 18 25 92 92
4 Aleksey Bobushkin 14 25 14 25 18 96 82
5 Andrey Shastin 12 14 26 26
6 Kononov Viktor 12 12 24 24
7 Alisa Novikova 14 14 14
8 Slava Mitkin 12 12 12

Stages of the rating
  Tournaments included into the rating
1 Чемпионат АЛНХ Весна-Лето 2018 #1 / Final standings
2 Чемпионат АЛНХ Весна-Лето 2018 #2 / Final standings
3 Чемпионат АЛНХ Весна-Лето 2018 #3 / Final standings
4 Чемпионат АЛНХ Весна-Лето 2018 #4 / Final standings
5 Чемпионат АЛНХ Весна-Лето 2018 #5 / Final standings