Чемпионат АЛНХ Осень-Зима 2017

Rating
  Name АЛНХ Осень-Зима 2017 #1 АЛНХ Осень-Зима 2017 #2 АЛНХ Осень-Зима 2017 #3 АЛНХ Осень-Зима 2017 #4 Sum Rating
1 Dmitriy Lyapin 18 17 23 23 81 81
2 Alexey Skrobanskiy 17 17 18 21 73 73
3 Andrey Lebedev 18 15 22 55 55
4 Alisa Novikova 12 16 28 28
5 Slava Mitkin 4 2 8 9 23 23
6 Aleksey Bobushkin 9 12 21 21
7 Dmitry Antipin 9 10 19 19
8 Denis Stolypin 14 14 14
9 Kononov Viktor 9 9 9
10 Fedyaeff Alexey 1 1 1

Stages of the rating
  Tournaments included into the rating
1 АЛНХ Осень-Зима 2017 #1 / Final standings
2 АЛНХ Осень-Зима 2017 #2 / Final standings
3 АЛНХ Осень-Зима 2017 #3 / Final standings
4 АЛНХ Осень-Зима 2017 #4 / Final standings