Wertung
  Name I этап Открытого Чемпионата Кубани сезона 2017/18 II этап Открытого Чемпионата Кубани сезона 2017/18 III этап Открытого Чемпионата Кубани сезона 2017/18 IV этап Открытого Чемпионата Кубани сезона 2017 V этап Открытого Чемпионата Кубани сезона 2017/18 VI этап Открытого Чемпионата Кубани сезона 2017/18 Сумма Wertung
1 Igor Novikov 100 80 100 80 90 100 550 470
2 Evgen Novikov 80 100 90 90 100 63 523 460
3 Roman Novikov 72 90 80 67 63 90 462 399
4 Daniil Yurchenko 67 72 67 72 80 358 358
5 Yury Volik 67 72 63 67 67 336 336
6 Sergey Fiel 48 59 59 45 51 55 317 272
7 Leonid Volik 90 72 72 234 234
8 Bratko Sergey 63 63 80 206 206
9 no no 55 42 48 59 204 204
10 Poskonniy Sergey 45 55 51 151 151
11 Mironenko Roman 63 55 118 118
12 Alexandr Dyomin 59 48 107 107
13 Yakovenko Maks 51 51 102 102
14 Egor Stepanov 100 100 100
15 Igor Novikov 59 59 59
16 Vladimir Krivolapov 59 59 59
17 Spitskii Valery 55 55 55
18 Nesterenko Valdemar 42 42 42
19 Samvel Oganesyan 39 39 39

Этапы рейтинга
  Турниры, включённые в рейтинг
1 I этап Открытого Чемпионата Кубани сезона 2017/18 / Endplazierung
2 II этап Открытого Чемпионата Кубани сезона 2017/18 / Endplazierung
3 III этап Открытого Чемпионата Кубани сезона 2017/18 / Endplazierung
4 IV этап Открытого Чемпионата Кубани сезона 2017 / Endplazierung
5 V этап Открытого Чемпионата Кубани сезона 2017/18 / Endplazierung
6 VI этап Открытого Чемпионата Кубани сезона 2017/18 / Endplazierung